Medzinárodné vzťahy 4/2013 - Journal of International Relations 4/2013

Year 2013, Volume XI., Issue 4, pages 1-122

 

Obsah/Contents

5-15: PATONOV, Nikolay

DECENTRALIZÁCIA VEREJNÝCH VÝDAVKOV A HOSPODÁRSKY RAST: EMPIRICKÁ ŠTÚDIA NA PRÍKLADE EÚ

DECENTRALIZATION OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL STUDY ON THE EU


16-33: SORBY, Karol R. 

VZNIK ZAJORDÁNSKA AKO VEDĽAJŠÍ PRODUKT BRITSKEJ POLITIKY NA BLÍZKOM VÝCHODE PO 1. SVETOVEJ VOJNE

CREATION OF TRANSJORDAN AS A BY-PRODUCT OF THE BRITISH POLICY IN THE MIDDLE EAST AFTER WW I


34-47: LIPKOVÁ, Ľudmila

BUDÚCNOSŤ OBCHODNÝCH VZŤAHOV MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A USA

THE FUTURE OF TRADE RELATIONS BETWEEN THE EU AND USA


48-68: VAŠKOVÁ, Miriama

PRÍJMOVÉ NEROVNOSTI AKO PRÍČINA SVETOVEJ FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KRÍZY

INCOME INEQUALITY AS A DETERMINANT OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS


69-77: ŽÁKOVÁ, Zuzana

MEDZINÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU A IRÁNSKA KRÍZA

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY AND THE IRAN CRISIS


78-96: MAJEROVÁ, Jana

VYBRANÉ PRÁVNE ASPEKTY FRANCHISINGU V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH

ON SELECTED LEGAL ISSUES OF FRANCHISING IN INTERNATIONAL RELATIONS


87-115: DRAKOVÁ, Silvia

VÝVOJ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU ČÍNY V KONTEXTE JEJ POSTAVENIA VO SVETOVOM OBCHODE

DEVELOPMENT OF CHINA’S FOREIGN TRADE IN THE CONTEXT OF CHINA’S POSITION IN THE WORLD TRADE


116-117: STRELKOVÁ, Katarína

VLADIMÍR POĽAKOV: SPOMIENKY DIPLOMATA UŽ NEEXISTUJÚCEHO ŠTÁTU (RECENZIA)

VLADIMIR POLYAKOV: MEMOIRS OF A SOVIET DIPLOMAT (BOOK REVIEW)


118-120: GRANČAY, Martin

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2013: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY (INFORMÁCIA)

INTERNATIONAL RELATIONS 2013: CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS (CONFERENCE)