Načítavam stránku...

Dizertačná práca má charakter kvalifikačnej, vedeckej písomnej práce, v ktorej doktorand na základe priebežného výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu, ako aj vedeckých metód preukazuje schopnosť a pripravenosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu, resp. pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť, na riešenie teoretických i praktických problémov vedného odboru a formulovanie vlastných záverov.

Dizertačná práca môže byť spracovaná v jazyku slovenskom, českom alebo v niektorom zo svetových jazykov (so súhlasom odborovej, resp. spoločnej odborovej komisie).

Pri písaní dizertačnej práce je doktorand povinný sa riadiť Internou smernicou rektora č.1/2010 a náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní, Príkazom rektora č. 2/2010 a Výnosom Ministerstva školstva SR č. MŠ SR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej práce. Číslo a názov študijného programu pre účely dizertačnej práce je: 6221 9 00 - Medzinárodné ekonomické vzťahy.

Dizertačná práca má obsahovať: úvod do problematiky, analýzu existujúceho stavu vedeckého poznania riešenej problematiky doma aj v zahraničí, ciele a metodiku práce, vedecké výsledky dizertanta, teoretický a praktický prínos dizertačnej práce, použitú literatúru a prílohy. Na konci dizertačnej práce uvedie dizertant abstrakt v niektorom z jazykov – anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, talianskom alebo španielskom. Samostatnú prílohu dizertačnej práce tvorí zoznam publikovaných prác dizertanta.

Popri základných náležitostiach dizertačnej práce stanovuje Fakulta medzinárodných vzťahov EU ďalšie nasledujúce požiadavky a kritériá na tvorbu dizertačnej práce:

 • kritickú analýzu a hodnotenie vývoja spracúvanej témy v dielach domácich a zahraničných autorov,
 • aplikáciu rôznych metodologických prístupov pri vysvetľovaní predmetu skúmania,
 • uplatňovanie zásad a metód vedeckej práce pri dodržiavaní najvyšších profesionálnych štandardov s využitím informačných technológií a kvantitatívnych metód bádania,
 • formovanie originálnych názorov, stanovísk a hodnotení,
 • prezentovanie vlastných prínosov k rozvoju predmetu (disciplíny vedeckého bádania).

Odporúčaný rozsah dizertačnej práce je 4 – 6 autorských hárkov bez príloh.

Po prerokovaní dizertačnej práce na rozšírenom zasadnutí katedry doktorand zapracuje pripomienky z vedeckého zasadnutia katedry do dizertačnej práce.

Ak doktorand získa 180 kreditov v štruktúre danej odporúčaným študijným plánom a vypracuje záverečnú – dizertačnú – prácu, ktorá spĺňa všetky požiadavky, môže sa prihlásiť na obhajobu dizertačnej práce.

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce podáva doktorand najneskôr 3 mesiace pred uplynutím štandardnej dĺžky štúdia.

K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí:

 • dizertačnú prácu v piatich exemplároch,
 • štruktúrovaný životopis (podpísaný),
 • kópiu vysvedčenia o vykonaní štátnej (dizertačnej) skúšky,
 • potvrdenie o počte kreditov získaných za ostatné aktivity vedeckej práce,
 • dizertačnú prácu na elektronickom nosiči (CD, DVD),
 • licenčnú zmluvu o použití školského diela, prípadne vyhlásenie autora záverečnej práce o nesprístupnení diela a analytický list kvalifikačnej práce,
 • autoreferát dizertačnej práce (v 20 exemplároch),
 • vyhlásenie o zapracovaní pripomienok z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry,
 • záznam z rozšíreného zasadnutia katedry spolu s prezenčnou listinou tohto zasadnutia,
 • výsledok kontroly originality dizertačnej práce z centrálneho registra záverečných prác,
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a ich ohlasmi.
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?