Načítavam stránku...

Záverečné práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave upravujú:

 • Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach;
 • Príkaz rektora č. 5/2011 k realizácii internej smernice č.8/2011 o záverečných a habilitačných prácach.

Záverečné práce je potrebné upraviť podľa pokynov uvedených v týchto dokumentoch. Dokumenty sú k dispozícii na adrese: http://www.euba.sk/studenti/zaverecne-prace

 

Termíny odovzdania bakalárskych a diplomových prác

Bakalárske a diplomové práce sa odovzdávajú v miestnosti D4.40 (p. Ing. Uričová) od pondelka 29.6. do utorka 30.6. v časoch 7:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30.

 

Potrebné je odovzdať

 1. Záverečnú prácu v 3 exemplároch (v tzv. tepelnej väzbe);
 2. Záverečnú prácu uloženú na CD, resp. DVD nosiči iba vo formáte *.pdf vo formáte: XXXXYYYPRIEZVISKO_Z, kde XXXX – rok; YYY – skratka fakulty; Z – prvé písmeno mena autora; nosič musí byť označený názvom: Priezvisko a meno autora, fakulta, názov súboru uloženého na CD, resp. DVD nosiči;
 3. Zároveň je potrebné odovzdať 2x kompletne vyplnené a podpísané licenčné zmluvy (podpisuje študent a vedúci záverečnej práce); licenčná zmluva sa vyhotovuje celkove v 3 exemplároch, jeden exemplár si ponecháva študent pre vlastnú potrebu;
 4. Analytický list (1x) - dátum obhajoby v analytickom liste sa nevypĺňa.

Zápočet zo Špeciálneho seminára - zapisuje do indexu a do systému AIS za ZS a LS vedúci záverečnej prace.

Zápočet zo záverečnej prace - zapisuje do AIS a do indexu na základe evidenčnej knihy prodekan pre vzdelávanie. Záznam pre študentov s indexom bude vykonaný hromadne po odovzdaní všetkých indexov na kontrolu na študijné oddelenie pred konaním štátnych skúšok.

 

Doplňujúce informácie

Zadanie záverečnej práce

Podľa čl. 8, ods. 7 Internej smernice č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach: "Zadanie záverečnej práce sa stáva súčasťou iba vytlačenej formy záverečnej práce, nie je súčasťou elektronickej formy záverečnej práce".

Aktualizácia zadania záverečnej práce: 

Zadanie môže aktualizovať len vedúci záverečnej práce (školiteľ) a následne ho pre študenta vytlačiť, resp. zaslať vo formáte (.pdf). Upozorňujeme, že po označení záverečnej práce za finálnu, nebude možné zadanie aktualizovať. Zadanie záverečnej práce podpisujú: školiteľ a študent.

Cesta pre aktualizáciu zadania záverečnej práce: Evidencia štúdia - Záverečné práce/VSES057-Evidencia záverečných prác - kliknúť na príslušnú záverečnú prácu v prehľade zadaní záverečných prác. Aktualizácia zadania, ktorého súčasťou je aj anotácia je možná po zakliknutí ikonky "ceruzka".

Tlač zadania záverečnej práce (AIS): Evidencia štúdia - Záverečné práce/VSES057-Evidencia záverečných prác. Kliknúť na príslušnú záverečnú prácu v prehľade zadaní záverečných prác a prostredníctvom ikony tlačiareň vytlačiť zadanie.

 

Licenčná zmluva

Upozorňujeme na skutočnosť, že licenčné zmluvy sú dve:

 1. Licenčná zmluva o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce – príloha č. 8 internej smernice. Je to zmluva vytvorená vo vzťahu k Centrálnemu registru záverečných prác (CRZP).
 2. Licenčná zmluva o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave - príloha č. 10 internej smernice. Ide o zmluvu vytvorenú vo vzťahu k Slovenskej ekonomickej knižnici (SEK).

Študent si môže stiahnuť licenčné zmluvy zo systému AIS. Každá verzia licenčnej zmluvy sa podpisuje 3x; dve študent odovzdáva spolu so záverečnou prácou a tretiu si ponecháva.

 

Analytický list

Podľa čl. 1, ods. 14 internej smernice „Analytický list (metadáta) slúži na zápis bibliografických informácií o danej práci“. Ide teda o výstup pre Slovenskú ekonomickú knižnicu (SEK), nie je súčasťou záverečnej práce, odovzdáva sa ako osobitný podklad pri odovzdaní záverečnej práce. Dátum obhajoby sa nevypĺňa.

 

Titulný list

Na titulnom liste záverečnej práce sa uvádza číslo študijného odboru podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 161/2010. Centrálny register záverečných prác je nastavený tak, že neprijme a nespracuje prácu, ktorá nemá v titulnom liste uvedené predpísané údaje. V titulnom liste sa teda okrem iných povinných údajov uvádza:

Študijný program (uvádza sa len názov):

 • pre bakalárske práce: Medzinárodné ekonomické vzťahy,
 • pre diplomové práce: Hospodárska diplomacia.

Študijný odbor (uvádza sa číslo a názov študijného odboru):

 • pre bakalárske práce: 6221 7 00 - Medzinárodné ekonomické vzťahy,
 • pre diplomové práce: 6221 8 00 - Medzinárodné ekonomické vzťahy.

 

Evidenčné čísla katedier

 • 105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie,
 • 105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov,
 • 105004 - Katedra medzinárodného práva.

 

Vloženie záverečnej práce do AIS

Upozorňujeme študentov, že okrem predchádzajúcich náležitostí je študent povinný svoju záverečnú prácu v elektronickej podobe vložiť aj do informačného systému evidencie záverečných prác v AIS a to v kontexte Príkazu rektora č. 8/2011.

Prácu je potrebné označiť za finálnu, ak sa tak nestane, práca nebude exportovaná do CRZP na vykonanie kontroly originality.

Ak študent označí prácu ako finálnu a prebehne export práce do CRZP nie je možné urobiť žiadne zmeny v práci ani v jej náležitostiach, napr. v zadaní a pod.

Poznámka: Podrobný postup o odovzdaní záverečnej práce do evidencie záverečných prác v systéme AIS je zverejnený v položke "Postupy" po prihlásení sa do systému AIS: https://ais2.euba.sk/ais/portal/pages/portal_layout.jsp?submenu=20

Priamy link: https://ais2.euba.sk/prirucky/OdovzdanieZP.pdf


Protokol o originalite

Vytlačený protokol o originalite študent doručí najneskôr dva týždne pred konaním obhajoby záverečnej práce do miestnosti D4.40.

 

Pokyny k obhajobe záverečnej práce

 • forma prezentácie: PowerPoint,
 • odporúčaná dĺžka prezentácie: 10 minút,
 • údaje na snímkach majú byť heslovité bez ucelených viet,
 • prvá snímka obsahuje názov školy, názov práce, meno študenta a meno vedúceho záverečnej práce (školiteľa),
 • ďalšie snímky obsahujú úvod - cieľ práce – metodiku – výsledky – závery
 • na písanie textu odporúčame typ Arial (nie je vhodné striedať viac typov písma)
 • prezentáciu je možné doplniť obrázkami, fotografiami, grafmi, tabuľkami
 • pri svetlom pozadí má byť farba písma tmavá, najvhodnejšia je čierna
 • farba pozadia je počas celej prezentácie rovnaká
 • výsledky práce sa pri obhajobe prezentujú vlastnými slovami.

 

Organizačný pokyn: Záverečnú prácu je potrebné nahrať pred začiatkom prvej obhajoby, teda v čase od 7:45 - 8:00 hod. do príslušného počítača v danej miestnosti.

Užitočné informácie týkajúce sa spracovania záverečnej práce nájdete v dokumente, ktorý vypracovala Ing. Veronika Fodorová, PhD. Stiahnuť dokument (.pdf).

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?