english version   russian version

Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu

Fakulta medzinárodných vzťahov je riešiteľom projektu "Súčasné trendy a perspektívy vo vývoji obchodu a investícií medzi V4 a Čínou" s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/logo/visegrad_fund_logo_blue_400.jpg


 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

FMV EU v Bratislave vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2014/2015 v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy. Vyplnenú prihlášku s príslušnými prílohami je potrebné doručiť do 10. júna 2014.

 

Výučba v letnom semestri 2013/2014

Dôležité informácie týkajúce sa výučby v letnom semestri akademického roka 2013/2014. Informácie sú priebežne aktualizované a dopĺňané. Zverejnený bol harmonogram náhradnej blokovej výučby pre študentov 1. a 2. roč. II. stupňa.

 

Pozvánka na konferenciu

Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA Vás pozýva na 13. medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014", ktorá sa uskutoční 23.-24.5.2014 vo Virte.

 
Harmonogram akademického roka 2013/2014

Harmonogram akademického roka 2013/2014

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2013/2014 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Informácia o ŠVOČ

Milí študenti, využite možnosť zúčastniť sa fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2013/2014. Prihlásiť sa možno do 28.2. a prácu odovzdať do 14.4.2014.

 

Venujte Vaše 2 percentá z daní

Venujte Vaše 2% z daní na činnosť Slovenskej asociácie pre OSN, ktorá na Slovensku podporuje a rozvíja ciele a hodnoty OSN.

 

FMV medzi lídrami v zamestnanosti absolventov

Podľa aktuálnych údajov ARRA mali absolventi FMV v najnovšom hodnotenom období (2010-2012) tretiu najnižšiu nezamestnanosť spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku, 0,41 %.

 

Vyjadrite sa cez AIS ku kvalite výučby

Vážení študenti, využite možnosť zapojiť sa v zimnom semestri do hodnotenia predmetov a učiteľov prostredníctvom anonymnej ankety a prispejte svojimi podnetmi a pripomienkami k zvýšeniu kvality výučby na FMV EU v Bratislave.

 

Informácie o školnom a poplatkoch

Informácie pre študentov týkajúce sa poplatkov a úhrady školného v akademickom roku 2013/2014. 


 
Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Integrácia Západného Balkánu a Turecka do EÚ

Fakulta medzinárodných vzťahov vyučuje v rámci podprogramu Jean Monnet Programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie v období rokov 2011-2014 vždy v letnom semestri predmet Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie.

 

Nové publikácie FMV pre študentov

Fakulta medzinárodných vzťahov kontinuálne pripravuje skriptá a učebnice pre študentov Ekonomickej univerzity ako aj pre širokú verejnosť. Cieľom tejto stránky je poskytnúť prehľad o najnovších publikáciách zamestnancov FMV.

 

Harmonogram akademického roka 2014/2015

Priebeh zimného a letného semestra akademického roka 2014/2015 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

 

Posledná aktualizácia: 17.4.2014

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5
tel.: +421-2-6729 5470 fax.: +421-2-6729 5148
e-mail: dekfmv@euba.sk 

Stránka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stránky sú generované redakčným systémom Webtron spoločnosti Edizon

Video-prezentáciaPrečo študovať u nás?Modelová konferenciaPríhovor


Dr.h.c.prof.Ing.Ľudmila Lipková,CSc
dekanka

Vitajte na internetovej stránke Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má byť miestom, kde záujemcovia o štúdium alebo spoluprácu, študenti a zamestnanci fakulty môžu nájsť aktuálne oznamy a informácie. Naším zámerom je túto stránku pravidelne aktualizovať a dúfame, že napomôže lepšiu komunikáciu a prezentáciu fakulty.